Rapport från HaV: Ökande problem med uttjänta fritidsbåtar hotar miljön

En färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) belyser det växande problemet med uttjänta och övergivna fritidsbåtar i Sverige. Antalet sådana båtar, som utgör både miljöhot och skräp, ökar med flera tusen varje år. Fartygen, som ofta innehåller farliga ämnen som plastskrov, tungmetaller och asbest, utgör en risk för vår miljö och hav.

HaV föreslår flera åtgärder för att hantera detta problem. Bland förslagen finns ett långsiktigt återvinningssystem, tydligare regler som ger kommunerna befogenheter att ta hand om övergivna båtar, och ett fritidsbåtsregister för att spåra ansvariga ägare till övergivna båtar. Dessa åtgärder kräver samverkan mellan olika aktörer och ligger i linje med EU:s arbete för ett renare hav och en cirkulär ekonomi. HaV betonar vikten av att prioritera frågan för att undvika att problemet fortsätter att växa i snabb takt.

Läs mer här: https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2023-09-04-uttjanta-och-overgivna-fritidsbatar-vaxande-problem.html